Опис програми

Програма має прикладний характер та орієнтується на інтеграцію знань з перспективних напрямів проєктування систем автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій.

Під час освітнього процесу реалізується студентоцентроване, диференційоване та проблемно-орієнтоване навчання, технології інтенсифікації та індивідуалізації навчання з набуттям загальних та професійних компетентностей, достатніх для автоматизованого проєктування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, математичного та комп’ютерного моделювання, володіння інформаційними технологіями, професійними прикладними програмами, сучасними мовами програмування.

Здобувач має оволодіти методами та програмними засобами моделювання, прєктування, автоматизованого управління складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вмінням розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації.

Основні фахові компетентності програми:

 • здатність застосовувати знання математики (в обсязі, необхідному для використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації);
 • здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки (в обсязі, необхідному для розуміння процесів у системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях);
 • здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій;
 • здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування;
 • здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проєктування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу;
 • здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.

Випускник програми вміє:

 • застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси;
 • застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування;
 • застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій;
 • проєктувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології;
 • використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проєктування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.

Після завершення програми випускник має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем освіти або обіймати такі посади: фахівець в галузі автоматизації, фахівець з інформаційних технологій, фахівець в галузі управління, фахівець з автоматизації виробничих процесів, фахівець в галузі обчислювальної техніки, фахівець в галузі програмування.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту