Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих фахівців, які набувають глибоких знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідного й інноваційного характеру в галузі сучасної освіти (за предметною спеціальністю «Географія»), здатних забезпечувати зв’язок між географічною наукою та педагогічною практикою, легко адаптуватися до сучасних технологій і методик навчання.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних і фахових компетентностей, необхідних професіоналу-досліднику, які розширюють науковий світогляд і здібності для проведення методологічного аналізу та критичного розуміння досягнень сучасної географічної науки й освіти, дозволяють створювати власну концепцію проєктування дидактичної системи у педагогічній діяльності, застосовувати засоби та технології взаємодії учасників освітнього процесу. Професійні акценти — вчитель з креативним і критичним мисленням, адаптований до умов сучасних профільних і спеціалізованих освітніх закладів та здатний здійснювати менеджерську діяльність в освітніх закладах.

Навчальний процес за даною освітньою програмою передбачає міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців, знання та володіння сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань, посилену практичну географічну, економічну, краєзнавчу підготовку.

Після завершення програми випускники можуть залучатись до таких видів економічної діяльності як середня та вища освіта, наукові дослідження та розробки, працювати у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти, позашкільної освіти, вищої освіти І–II рівнів акредитації, науково-дослідних установах. Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності, обіймаючи посади вчителя географії, викладача закладу середньої, вищої освіти, наукового співробітника, працівника органів державної влади та місцевого самоврядування. Можливе продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, доступ до спеціалізованих досліджень у педагогічній та географічній науці, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускники програми володіють такими фаховими компетентностями як здатність проєктувати та організувати освітній процес, підбирати та реалізовувати форми, методи та засоби навчання, що спрямовані на розвиток здібностей учнів, на основі психолого-педагогічної характеристики класу; здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-виховного процесу в закладах середньої освіти; здатність формувати ключові та предметні компетентності учнів профільної старшої школи та реалізувати наскрізні змістові лінії засобами навчання; здатність комплексно планувати, організувати та здійснювати навчальні проєкти, вести аналітичну звітну документацію та презентації; здатність застосовувати професійні знання з природничих і суспільних наук у навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі (світу), геосфер, материків і океанів, України, природних і суспільних територіальних комплексів; здатність застосовувати основні методи географічних досліджень, загальнонаукові методи, методи та методики професійної педагогіки, психології, методики навчання географії у профільній школі; здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній і позашкільній роботі з учнівською молоддю; здатність застосовувати набуті географічні та психолого-педагогічні компетентності, знання сучасних методик та освітніх технологій для формування в учнів загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії відповідно до вимог державного стандарту; здатність організовувати та проводити краєзнавчо-туристичну діяльність.

За освітньою програмою проводиться навчання студентоцентроване, проблемно орієнтоване, самонавчання, навчання на основі науково-дослідної діяльності, через науково-педагогічну, виробничу (педагогічну) та переддипломну практики. Застосовуються активні (проблемні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, для саморозвитку) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр середньої освіти (Географія) за спеціалізацією «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», вчитель географії.

За освітньою програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Вона здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна й академічними установами та закладами вищої освіти України, навчальними закладами країн-партнерів, в т. ч. у рамках проєктів Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології)
Диплом магістра