Опис програми

Метою програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з математики, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно виконувати функції та типові задачі математика у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Програма є освітньо-професійною, академічно. Програма забезпечує оволодіння комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для виконання професійних завдань та обов’язків в галузі математики і педагогічної діяльності.

Програма передбачає проходження асистентської практики увищій школі, виконання самостійного наукового дослідження та проходження переддипломної практики під час підготовки дипломної роботи.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання для отримання ступеня доктора філософії, а також у сфері природничих і технічних наук, загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти та займати посади: науковий співробітник, математик, викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу.

До фахових компетентностей, оволодіння якими передбачає програма, входять, зокрема, уявлення про про аксіоматичну побудову математичних теорій, здатність встановлювати правильність розв’язання задач та міркувань; знання та розуміння фундаментальних методів аналізу та здатність використовувати їх при розв’язанні конкретних прикладних задач; уявлення про прикладні задачі, які можуть бути досліджені за допомогою сучасних математичних методів.

Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований та проблемно-орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, практичних занять, самостійного навчання, курсового дослідження. Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності здійснюється у формі державного іспиту з математики, підготовки та публічного захисту магістерської дипломної роботи.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом магістра