Опис програми

Мета освітньої програми  формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з математики, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно виконувати функції та типові задачі математика у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва, проводити дослідження і отримувати нові наукові результати.

Орієнтація освітньої програми  освітньо-наукова, академічна. Забезпечує оволодіння комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для виконання професійних завдань та обов’язків в галузі математики, зокрема, фундаментальною математичною підготовкою, основами навичок виконання фундаментальних досліджень з математики та її застосування в інших науках.

Особливості програми — ґрунтовна математична підготовка з орієнтацією на самостійні наукові дослідження, розвиток математичних теорій та їх застосування у різних галузях науки, освіті та різноманітних предметних областях. Програма передбачає виконання самостійного наукового дослідження та проходження переддипломної практики під час підготовки дипломної роботи.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання для отримання ступеня доктора філософії, та займати посади: науковий співробітник, аналітик, математик, викладач вищого навчального закладу. Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований та проблемно-орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький.

Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, практичних занять, самостійного навчання, курсового дослідження. Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності здійснюється у формі підготовки та публічного захисту магістерської дипломної роботи. Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
Єдиний вступний іспит
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом магістра