Опис програми

Метою програми є підготовка фахівця-магістра до науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у сфері світової політики, глобальних та євроатлантичних структур глобального управління, прийняття політичних рішень на міжнародному рівні. Програма є освітньо-професійною та має як академічну, так і практичну орієнтацію. Вона характеризується яскраво вираженим міжнародним контекстом, поєднанням теоретичного та практичного аспектів навчання, сприяє участі студентів і випускників у міжнародних проєктах.

В умовах повоєнного розвитку України, у перспективі якого вже задекларовано участь міжнародних організацій, Європейського Союзу, Великої Британії, США та Канади, запит на фахівців, що здатні розуміти одночасно регіональну специфіку Сходу України та сучасні реалії міжнародної політики, правила роботи європейських та євроатлантичних інституцій, особливості глобальних комунікацій, адвокації, експертної дипломатії, стає дуже високим.

У процесі підготовки студенти набувають фахові компетентності щодо розуміння природи глобальних політичних взаємодій, порівняльної та прикладної політології; рамок і повноважень політичних інститутів країн-лідерів, опановують базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідний апарат сучасної світової політичної науки; набувають навичок політичного аналізу функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичної поведінки культури та ідеології в глобальному контексті. Навчання на освітній програмі «Глобальні студії та світова політика» побудовано на базі комбінації теоретичних та актуальних прикладних курсів із запрошенням гостьових лекторів з університетів ЄС та США, а також із можливостями майстер-класів політологів-практиків та експертів міжнародних організацій. Навчання є студентоцентрованим, спирається на аудиторне навантаження та значний обсяг самостійної роботи здобувачів освіти, передбачає виконання групових та індивідуальних дослідницьких, адвокаційно-комунікаційних і прикладних політико-соціальних проєктів. Викладання здійснюється провідними вченими-політологами, професорами та доцентами, що мають досвід навчання та викладання за кордоном, здійснення досліджень, експертизи та консультування міжнародних організацій і місій.

Успішне завершення програми дозволить майбутнім магістрам застосувати сучасні політологічні теорії, концепції та методи для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівнях; конструювати дизайну, розробляти стратегії та програми міжнародного співробітництва, зовнішньої політики та експертної дипломатії, реалізовувати політологічні та міждисциплінарні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу; професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні освітньої кваліфікації, а також реалізовувати тренерську діяльність. Програма націлена на формування максимальної спроможності магістрантів професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Перспективи працевлаштування

Після завершення освітньо-професійної програми «Глобальні студії та світова політика» випускник може виконувати роботу за фахом, зокрема працювати в державних органах виконавчої (Міністерстві закордонних справ) та законодавчої влади, дипломатичних місіях, громадських організаціях, міжнародних фундаціях і комісіях, науково-дослідних та експертно-аналітичних центрах, вести викладацьку та інші види професійної діяльності відповідно до законодавства України.

Серед переліку таких професій: політолог; молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія); науковий співробітник (філософія, історія, політологія); науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія); експерт із суспільно-політичних питань; консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); політичний оглядач.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з політології та міжнародних відносин) / Фаховий екзамен з теорії та історії політики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з політології та міжнародних відносин) / Фаховий екзамен з теорії та історії політики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з політології та міжнародних відносин) / Фаховий екзамен з теорії та історії політики (письмово)
Диплом магістра