Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Істина існує тільки в тій мірі, в якій індивід сам її виробляє

Серен К’єркегор

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Публічне управління та адміністрування
публічна політика та управління в умовах гібридних загроз
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
Публічне управління та адміністрування (НАДС)
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Д З
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
Д
Денна
З
Заочна