Опис програми

Мета програми – підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері охорони здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових завдань діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.

Об’єкт вивчення та/або діяльності медицини:

профілактика, діагностика та лікування захворювань людини, вплив проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, підтримання здоров’я.

Цілі навчання:

набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру, у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Теоретичний зміст предметної області:

концепції, принципи і теорії профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях.

Методи, методики та технології:

анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання:

сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади, що застосовуються у професійній діяльності.

Освітньо-професійна програма має академічну та прикладну орієнтацію в галузі охорони здоров’я, профілактики, діагностики та лікування захворювань людини.

Особливості програми. Програма передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку з можливістю вибору спеціалізації; лише денна форма навчання; обов’язковим є проходження інтернатури після завершення навчання за програмою для одержання кваліфікації «лікар» певної спеціальності.

Мультидисциплінарне викладання фундаментальних та гуманітарних дисциплін забезпечується біологічним, хімічним, фізичним, радіофізичним філософським, історичним факультетами університету. Клінічними базами медичного факультету є клініки НАМН України та обласні клінічні лікарні. Особливою перевагою ОП Медицина є наявність власної Університетської клініки та одного з найкращих в Україні багатопрофільного симуляційного центру, які дають можливість закріплювати та розвивати отримані теоретичні знання та практичні навички.

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою підготовки програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу: лікар-інтерн, лікар-стажист, лікар-резидент.

Магістр медицини для подальшого навчання має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, клінічна ординатура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної спеціальності. Після отримання спеціалізації випускник має право продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.

Структурний підрозділ

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту