Післядипломна освіта

 • Чи можна отримати другу вищу освіту безкоштовно?

  Здобуття другої вищої освіти в університеті за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем фінансується виключно за рахунок юридичних або фізичних осіб (за контрактом). Виключенням можуть бути випадки, коли інвалідність не дозволяє працювати за першою освітою.

 • Чи існує можливість перезарахування складених під час навчання на попередній спеціальності предметів?

  Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та екзаменів може проводиться деканом за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.

  Після завершення навчання у додатку до диплома вказуються всі дисципліни навчального плану цієї спеціальності із зазначенням перезарахованих дисциплін та документа, на підставі якого здійснювалося це перезарахування (з основної спеціальності).

 • Чи існує можливість зарахування не на перший курс?

  Така можливість існує. На підставі співставлення даних додатку до диплому попередньої освіти відзначається курс, на який зараховується претендент на одержання другої освіти.

  Термін навчання за другою освітою визначається часом, необхідним для оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки, що передбачена індивідуальним навчальним планом студента. В індивідуальному плані студента перелік дисциплін на кожний семестр випускова кафедра визначає з урахуванням можливостей та бажань студента.

 • Що необхідно для навчання за іншою спеціалізацією тієї самої спеціальності?

  Навчання за другою спеціалізацією тієї ж спеціальності розглядається як надання особі додаткових освітніх послуг і здійснюється за такою самою процедурою (щодо прийому, особливостей навчання та його оплати), як і здобуття другої вищої освіти.

  Отримання особою другої спеціалізації з тієї самої спеціальності засвідчується записом у додатку до диплома про вищу освіту назв обох спеціалізацій, а також зазначенням усіх дисциплін, які передбачені навчальним планом з обох спеціалізацій.

 • Що таке післядипломна освіта?

  Післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

  Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає: перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації) та стажування.

  Особа, яка успішно пройшла перепідготовку і державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.​

  Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну освіту.

 • Чи існує можливість одночасного навчання за двома напрямами підготовки або спеціальностями?

  В університеті є можливість отримати паралельну вищу освіту, тобто навчатися за двома напрямами підготовки або спеціальностями одночасно. Разом з тим, навчання на одному напрямі підготовки/спеціальності повинно здійснюватися за заочною формою навчання.

  Також слід врахувати, що у разі оволодіння першою вищою освітою за рахунок державного бюджету, друга освіта може здобуватися виключно на контрактній (платній) основі.

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання