Магістратура

 • Які документи надаються для вступу?

  Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи (в паперовій формі):

  • заяву про участь у конкурсному відборі;
  • копію документа державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 4 фотокартки 3×4;
  • копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць).

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

 • Чи можна надати копії документів?

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Оригінали документів подаються вступником впродовж терміну, визначеного Правилами прийому до університету, після прийняття рішення про рекомендування його до зарахування.

  Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Якими є етапи вступної кампанії?

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня 2021 року.

  Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра розпочинається 15 липня 2021 року.

  Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра закінчується о 18:00 22 серпня 2021 року.

  Після проведення вступних іспитів та завершення прийому заяв та документів формується рейтинговий список абітурієнтів із зазначенням рекомендованих до зарахування.

  Виконання вступниками вимог для зарахування до 18:00 7 серпня 2021 року (за державним замовленням), до 17 вересня 2021 року (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

 • Чи можна брати участь в конкурсі на декілька програм підготовки?

  Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

  Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», які претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність. При цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, складають фахове вступне випробування за профільним предметом, визначеним Правилами прийому до університету, а також вступне випробування з іноземної мови. У 2021 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування лише 2021 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов також приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2021 року.

 • Де можна отримати програми вступних випробувань?

  Програми вступних випробувань містяться на сайтах факультетів.

 • Чи допускається перескладання вступних випробувань? Якою є процедура апеляції?

  Перескладання вступних випробувань не допускається.

  Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені університетом, розглядають апеляційні комісії, склад та порядок роботи яких затверджуються наказом ректора.

  Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки (результату співбесіди) повинна бути обґрунтованою і може подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки (в день проведення співбесіди).

 • Яким чином розраховується рейтинг вступників?

  Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовується:

  • для осіб, які вступають на навчання на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» конкурсний бал складається з суми балів, одержаних при складанні єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування за тест з права та єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей;
  • для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» складовими конкурсного балу є: оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, оцінка фахового вступного випробування (додаток 3) за шкалою від 100 до 200 балів (прохідний бал — 150), середній бал за 100-бальною шкалою додатка до диплома бакалавра з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, помножений на 0.2;
  • для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на факультет іноземних мов конкурсний бал складається з оцінки вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 балів (прохідний бал — 140), оцінки фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (додаток 3), середнього балу додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100;
  • для осіб, які вступають на навчання на інші факультети: сума балів, одержаних при складанні вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою (прохідний бал — 15), фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (додаток 3), середній бал додатка до диплома бакалавра за 100-бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100.

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право», зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що містить три блоки тестових завдань:

  перший блок — тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

  другий блок — тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право;

  третій блок — тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова).

  Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів цього випробування, що оцінюються за 100-бальною шкалою, складає не менше 50.

  Особа, яка вступає до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, допускається до участі у конкурсному відборі за умови успішного складання додаткового вступного випробування (додаток 3) за дворівневою шкалою оцінювання «склав – не склав».

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до магістратури?

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного спрямування приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання