Освітній процес

 • Що таке допуск до сесії?

  У деяких випадках студент може бути недопущеним до сесії. Студент допускається деканом факультету до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав умови допуску, визначені у робочій навчальній програмі дисципліни.

 • Що таке «екзамен» та «залік»? Хто приймає заліки та екзамени?

  Залік — це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань. Якщо при вивченні дисципліни навчальним планом не передбачено перелічені форми навчальних занять, залік виставляється за результатами залікової роботи. Семестровий залік планується, як правило, за відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів. З певних дисциплін можна планувати залік і екзамен в одному семестрі.

  Кількість заліків у кожному семестрі не повинна перевищувати 6 (не враховуючи заліки з практики). Залік з окремої дисципліни проводиться після закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії.

  Екзамен — це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

  Семестрові екзамени складаються під час екзаменаційних сесій. Кількість екзаменів у кожному семестрі не повинна перевищувати 5.

  На підготовку студентів до кожного екзамену відводиться 2–4 дні (залежно від семестрового обсягу навчальних годин з дисципліни). Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

  Екзамени та заліки приймаються лекторами, які викладали курс. У їх прийманні можуть брати участь науково-педагогічні працівники, які проводили у навчальній групі інші види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з виставленням однієї загальної оцінки.

 • Якою є бібліотека університету?

  Бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна має 5 абонементів, 11 читальних залів, службу міжбібліотечного абонементу, 2 спеціалізованих зали каталогів, Центр інтернет-технологій, зал літератури з історії університету, зал краєзнавчої літератури Греції та Кіпру, створений за сприяння фонду А. Левентіса (Кіпр) та інформаційний Центр «Вікно в Америку».

  Цілодобово через мережу інтернет діє електронний каталог з електронним замовленням і доступом до електронного читацького формуляра, «Бібліотечний форум» для зворотного зв’язку з користувачами. Для використання читачами електронного замовлення у бібліотеці працюють комп’ютери в залах каталогів, на абонементі наукової та художньої літератури та в усіх читальних залах. На сервері бібліотеки зберігаються повнотекстові версії навчальних і навчально-методичних матеріалів, частина з яких підготовлена викладачами університету, оцифровуються унікальні видання. Бібліотека надає можливість високошвидкісного доступу до мережі інтернет, електронної пошти, користування локальною комп’ютерною мережею LIBER-MEDIA.

 • Хто такий куратор групи і які його функції?

  Головними завданнями кураторів студентських академічних груп є надання студентам допомоги в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок.

  Куратор забезпечує необхідні контакти з батьками студентів групи, інформує їх про успіхи та труднощі навчання студентів, надає рекомендації студентам щодо формування їх індивідуальних навчальних планів і організації самостійної роботи, контролює реалізацією студентами навчального плану: відвідування занять, дотримання термінів складання модулів, заліків, іспитів, а також надає допомогу студентам групи в організації культурно-просвітницьких заходів, залучає їх до роботи Наукового товариства, наукових конференцій і семінарів, олімпіад і конкурсів студентських робіт, а також до участі в університетських заходах: конкурсах, фестивалях, концертах.

 • Що таке ЕCTS?

  Європейська кредитно-трансферна система (European Credit Transfer System, ЕCTS) — система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між освітніми закладами результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.

  Повне навчальне навантаження студента за один академічний рік складає 60 кредитів. Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських робіт тощо. Тобто кредити ЕСТS базуються не лише на аудиторних годинах, а на загальному навчальному навантаженні.

  Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS:

  А — відмінно;

  B — дуже добре;

  C — добре;

  D — задовільно;

  E — достатньо;

  FX — незадовільно (із правом перездачі);

  F — незадовільно (без права перездачі).

 • Які види стипендій існують та хто їх отримує?

  Студенти університету мають право отримувати академічні та соціальні стипендії.

  Академічні стипендії призначаються студентам за результатами навчання у попередньому навчальному семестрі з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю (студентам у першому семестрі навчання за освітньо-професійними програмами бакалавр та магістр; аспірантам і докторантам — на підставі наказу про зарахування до університету).

  Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у діапазоні від 40 до 45 відсотків кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (навчально-науковому інституті), курсі за певним напрямом підготовки (спеціальністю; для студентів, які навчаються за спеціальністю «Філологія» — спеціалізацією) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з відповідними навчальними планами.

  Окрім цього, деякі студенти мають право отримувати соціальні стипендії. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії; особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій; особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

 • Які діють органи студентського самоврядування?

  Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, базових, основних та інших структурних підрозділів університету, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку.

  Студентське самоврядування в університеті включає в себе діяльність таких органів: Студентської ради та Студентської ради студмістечка.

  На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.

 • Які можливості надає профспілкова організація студентів?

  Профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів — це найбільша громадська організація, що об’єднує всіх осіб, які навчаються в університеті, та налічує у своїх лавах 9 тисяч осіб.

  У профспілковій організації надають допомогу та кваліфіковані консультації з питань стипендіального забезпечення, проживання в гуртожитку, навчання, оздоровлення, спорту та дозвілля.

  Профком надає можливість:

  • забезпечення пільгового проїзду в метрополітені;
  • допомоги та підтримки малозабезпечених студентів, студентів з числа дітей-сиріт, чорнобильців та інвалідів, студентських сімей;
  • надання путівок для оздоровлення в спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка», на базах відпочинку в Одесі та Карпатах;
  • заохочення студентів, аспірантів і докторантів за успіхи в навчанні та науковій діяльності;
  • організації та проведення спортивних змагань;
  • оформлення міжнародного студентського посвідчення ISIC;
  • проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів (конкурсів, концертів, театральних вистав, днів факультетів тощо);
  • безкоштовних юридичних консультацій з питань захисту прав та інтересів членів профспілки;
  • покращення умов проживання в гуртожитках;
  • страхування та оформлення житлових субсидій.
 • Чи є творчі гуртки?

  В університеті існують різні творчі об’єднання та колективи художньої самодіяльності, що відіграють значну роль у культурному розвитку студентів:

  • академічний студентський хор;
  • ансамбль народного танцю «Сонцеворот»;
  • ансамбль сучасного естрадного танцю «Фаворит»;
  • факультетські команди КВК;
  • колектив сучасного танцю з хіп-хопу;
  • клуб шанувальників поезії.
 • Які існують умови для занять спортом?

  Студенти денного відділення мають можливість відвідувати заняття з фізкультури протягом всього періоду навчання в університеті.

  Залежно від стану здоров’я та спортивної підготовки студенти можуть займатися:

  • у групах фізичного виховання з обраного виду спорту;
  • у групах загальної фізичної підготовки;
  • у спортивних секціях;
  • у групах фізичної реабілітації (спеціальна медична група, в якій заняття проводять викладачі кафедри фізичного виховання та спорту на навчально-спортивному комплексі «Каразінський»);
  • у групах лікувальної фізичної культури (заняття проводяться в обласній студентській лікарні, розташованій на вул. Дарвіна, 20).

  Перші 7 тижнів студенти 1-х курсів займаються легкою атлетикою, а також знайомляться зі спортивними спорудами університету. Після проходження медичного огляду студенти, які мають відхилення у стані здоров’я, направляються в групи спеціального медичного відділення або лікувальної фізкультури. Кожен студент основного медичного відділення може вибрати собі фізкультурну спеціалізацію за власним бажанням і відвідувати заняття згідно з розкладом.

  Студенти 2–6 курсу розподіляються на заняття з фізичного виховання на початку навчального року.

  На початку кожного навчального семестру студент може перевестися в групу з іншого виду спорту.

  Для розподілу в групи необхідно отримати направлення у викладача кафедри фізичного виховання та спорту, який відповідає за організацію роботи з фізичного виховання на відповідному факультеті.

  Для студентів, які мають відповідну спортивну підготовку, працюють спортивні секції з таких видів спорту, як: баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксінг, теніс, настільний теніс, фехтування, футбол, міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтінг, фітнес, боротьба самбо, спортивне орієнтування; шахи, самозахист, шашки, водний туризм.

 • За що можуть відрахувати студента?

  Студент відраховується з університету:

  • за власним бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за порушення умов контракту;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

  Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана (директора інституту).

 • Чи можна поновити навчання після відрахування?

  Особи, які навчалися за державним замовленням, можуть бути поновленні на місця державного замовлення за умови їх наявності. За відсутності вакантних держбюджетних місць згадані вище особи за їх згодою можуть бути поновлені на навчання на контрактній основі.

  Поновлення у складі студентів здійснюється ректором, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

  Поновлення студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять.

  Заява про поновлення або переведення повинна бути розглянута протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

  Поновлення у складі студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється під час канікул наказом ректора.

  До особистої справи поновленого студента додаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

  Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

 • Чи допомагає університет у працевлаштуванні?

  У працевлаштуванні студентів університету допомагає центр практичної підготовки та працевлаштування. На сайті центру студенти можуть дізнатися про роботодавців, які співпрацюють з університетом; графік консультацій з працевлаштування; наявні вакансії на ринку праці та умови проведення Ярмарку вакансій та Тижня кар’єри.

  Контактна інформація

  Телефон: +380 (57) 707-50-99

  E-mail: career@karazin.ua

  Сайт: http://career.karazin.ua/

 • Що таке академічна відпустка?

  Академічна відпустка — це перерва в навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, що не дають змоги провести відновлювальне лікування протягом навчання.

  Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

  Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, — до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

  Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються.

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання