Аспірантура та докторантура

 • Чи існує контрактна форма навчання на етапі підготовки наукових кадрів?

  Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок: видатків державного бюджету України (за державним замовленням); коштів фізичних та/або юридичних осіб.

 • Які документи надаються для вступу?

  Вступники до аспірантури подають:

  • заяву в паперовій формі, в якій указують конкурсну пропозицію з зазначенням спеціальності, факультету, передбачуваного керівника та форму здобуття освіти;
  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку про це в паспорті);
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • автобіографію;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • медичну довідку за формою 086-о та/або довідку про результати флюорографічного обстеження за 2021 рік;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць (за наявності);
  • дослідницьку пропозицію.

  Вступники до докторантури подають:

  • заяву в паперовій формі, в якій указують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, факультету, передбачуваного керівника та форму здобуття освіти;
  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку про це в паспорті);
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • автобіографію;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • медичну довідку за формою 086-о та/або довідку про результати флюорографічного обстеження за 2021 рік;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць (за наявності);
  • дослідницьку пропозицію;
  • копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
  • копію диплома доцента (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць з обраної спеціальності у фахових виданнях (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей;
  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом в разі вступу особи до докторантури.

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

  • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр;
  • документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

 • Якими є терміни прийому документів?

  Прийом документів до аспірантури починається 14 липня і закінчується 30 липня 2021 року.

  Прийом документів до докторантури починається 3 червня і закінчується 1 липня 2021 року.

 • Які вступні випробування?

  Вступні випробування до аспірантури складаються з:

  • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  • презентації дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника.

  Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями.

 • Якими є терміни проведення вступних випробувань?

  Вступні випробування до аспірантури проводяться з 27 серпня по 10 вересня 2021 року.

  Прийом заяв і документів для вступу до докторантури починається 03 червня і закінчується 01 липня 2021 року.

  Вступник не менше, ніж за два місяці до вступу, подає кафедрі (відділу) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді й шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Університету.

  Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри, факультету щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора Університету. Зарахування до докторантури — 1 жовтня 2021 року.

 • Чи можна перевестись на навчання з іншого вищого навчального закладу?

  Переведення аспірантів або докторантів до іншого закладу вищої освіти, наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється керівниками закладів вищої освіти, наукових установ.

  Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, що направила їх на навчання.

 • Чи можливо навчатися без відриву від виробництва?

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в університеті).

  Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

  • в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
  • шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
 • Чи отримують стипендію аспіранти?

  Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва або докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі або докторантурі за контрактом, — відповідно до умов контракту.

  Аспіранти та докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

  Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним (регіональним) замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 • За яких умов вступнику можуть відмовити у вступі?

  Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до закладів вищої освіти, наукових установ як аспіранти та здобувачі не користуються.

  До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та до конкурсного відбору не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 • Чи можливе відрахування з аспірантури та докторантури?

  Аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури за:

  • власним бажанням;
  • невиконання індивідуального навчального плану (без поважних причин);
  • завершення навчання за відповідною освітньо-науковою (науковою) програмою;
  • порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та аспірантом, та/або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує навчання аспіранта;
  • у звя’зку з переведенням до іншого закладу вищої освіти;
  • та у інших випадках, передбачених законом.

  Аспірант або докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом ректора / проректора з наукової роботи за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (якщо особа, яка відраховується є членом профспілкової організації). Здобувачі ступеня доктора філософії відраховуються за погодженням з Радою молодих учених наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

  Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно з законодавством України.

 • За яких умов аспірант і докторант забезпечуються житлом?

  Аспірант і докторант (за потреби) на час навчання забезпечуються впорядкованим житлом у разі зарахування за державним замовленням з відривом від виробництва, самостійно сплачуючи за надане житло.

 • Які існують передумови для вступу до аспірантури та докторантури?

  Вступ до аспірантури

  До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до закладу вищої освіти. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

  Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен включати:

  • заяву вступника;
  • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
  • у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.

  Для вступу до аспірантури за спеціальностями медичного спрямування вступник подає диплом магістра із зазначенням відповідної спеціальності медичного спрямування.

  Вступні випробування до аспірантури складаються з:

  • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  • презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.

  Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

  Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому.

  Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу протягом одного календарного року.

  Вступ до докторантури

  До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

  Для вступу до докторантури вступник не менше, ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Університету.

  Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури, визначається в правилах прийому до Університету. Перелік повинен включати, зокрема:

  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
  • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання